Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a záruční podmínky ELVAC a.s.

1. Úvod
2. Základní ustanovení
3. Vznik kupní smlouvy - objednávka
4. Vznik kupní smlouvy-elektronická forma objednávky
5. Cena zboží a platební podmínky
6. Dodací lhůty
7. Záruka
8. Reklamační řád
9. Odstranění vad zboží v záruční době
10. Vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy
11. Ochrana autorských práv
12. Závěrečné ustanovení
13. Ochrana osobních dat

 
 

1. Úvod

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou definice a ustanovení, které upravují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností ELVAC a.s. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") a směřují k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Ve svém souhrnu tvoří právní rámec daného závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nahrazují jakékoli předchozí komunikace, záruky nebo dohody mezi účastníky, písemné či ústní, týkající se uvedených obchodních transakcí.

 

2. Základní ustanovení

2.1. Veškeré dodávky zboží a služeb, které jsou uskutečněny v době platnosti těchto obchodních podmínek, se řídí těmito podmínkami.

2.2. Kupující je povinen předat prodávajícímu doklady o právní subjektivitě a oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, registrace plátce DPH, živnostenský list a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a v případě jakékoliv změny bez prodlení předat doklady s aktualizovanými údaji.

2.3. Pokud objednávky a smlouvy nepodepisuje za kupujícího osoba, jejíž oprávnění k podpisu je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku, je kupující povinen předat prodávajícímu plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce nebo zástupců, která zplnomocňuje příslušnou osobu (osoby) k uzavírání smluv jménem právnické osoby kupujícího s právnickou osobou prodávajícího.

 

3. Vznik kupní smlouvy - objednávka

3.1. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího adresovaný prodávajícímu. Prodávající akceptuje pouze písemnou objednávku /elektronická forma objednávky viz. 4/ doručenou osobně, poštou, faxem nebo mailem do sídla prodávajícího. Každá objednávka musí obsahovat všechny dále uvedené náležitosti:

 • úplnou identifikaci subjektu kupujícího (obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO, DIČ, pokud je plátcem DPH, kontaktní osoba včetně telefonu a e-mailu)
 • kód a přesný název předmětu objednávky podle ceníku prodávajícího
 • počet kusů objednaného zboží
 • místo a způsob plnění (osobní odběr nebo zaslání na uvedenou adresu, dílčí nebo pouze kompletní plnění)
 • jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího.

3.2. Na základě objednávky vystaví prodávající kupujícímu písemné "potvrzení objednávky" obsahující druh, množství a předpokládanou cenu zboží, které se zavazuje kupujícímu dodat. Nepodá-li kupující do 3 pracovních dnů písemný návrh na změnu, je jeho objednávka, zaznamenaná v potvrzení objednávky, považována za závaznou pro obě strany s výjimkou případu, kdy výrobce přestane objednané zboží vyrábět nebo uvede na trh novu verzi zboží. Všechny návrhy změn a jejich potvrzení musí být provedeny písemnou formou.

3.3. Na základě výše uvedeného postupu vzniká kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.

 

4. Vznik kupní smlouvy-elektronická forma objednávky

4.1. Kupující má možnost zaslat objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového systému prodávajícího

4.2. Při použití elektronického objednávkového systému je kupující povinen používat identifikační heslo, které mu na jeho žádost přidělí prodávající a které slouží k ověření identity kupujícího.

4.3. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými osobami a subjekty a odpovídá za jeho zneužití

4.4. Prodávající a kupující souhlasí, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany stejnou závaznost.

4.5. Po odeslání elektronické objednávky obdrží kupující elektronické potvrzení objednávky dle odstavce 3 těchto podmínek

4.6. Kupující prohlašuje, že zadání elektronické objednávky je pro něj závazné.

4.7. Kupující je oprávněn změnit nebo stornovat elektronickou objednávku pouze písemnou formou ve lhůtě 3 pracovních dnů od zadání objednávky a to v případě, že zboží ještě nebylo prodávajícím vyfakturováno.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v den vyhotovení potvrzení objednávky.

5.2. Ceny uvedené v ceníku se rozumí bez daně z přidané hodnoty, dopravy, balení a pojištění.

5.3. Prodávající může kupujícímu poskytnout slevy z ceníkových cen, jejichž výše jsou určeny formou zvláštní dohody, učiněné písemně

5.4. Kupní cenou je celková cena zboží a služeb včetně DPH uvedených v potvrzení objednávky.

5.5. Prodávající má právo stanovovat všechny kategorie cen zboží volně bez jakéhokoliv omezení a měnit tyto ceny kdykoliv bez předběžného ohlášení kupujícímu.

5.6. Pokud dojde v době mezi vystavením potvrzení objednávky a vystavením faktury u prodávajícího ke změně cen, která změní kupní cenu uvedenou v potvrzení objednávky, je prodávající povinen kupujícímu zaslat nové potvrzení objednávky se všemi změnami. Nepodá-li kupující do 3 pracovních dnů písemný návrh na změnu, je jeho objednávka, zaznamenaná v novém potvrzení objednávky, považována za závaznou pro obě strany.

5.7. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu. Zaplacením se rozumí okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Prodávající může kupujícímu poskytnout možnost platby až po vlastní dodávce zboží - tyto platební podmínky musí být definovány písemně - zvláštním ujednáním. Prodávající pak vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny vystavením faktury se splatností odpovídající této zvláštní dohodě.

5.8. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu jedním z dále uvedených způsobů:

 • Platba v hotovosti při převzetí zboží a služeb - kupující zaplatí prodávajícímu v hotovosti za zboží a služby na základě faktury vystavené prodávajícím.
 • Platba bankovním převodem před dodávkou zboží a služeb na základě zálohové faktury
 • Zaslání zboží dobírkou - zboží lze zaslat přepravní službou na dobírku, pokud je tak uvedeno v objednávce kupujícího. Tato služba je zpoplatněna částkou 100 - 300 Kč dle objemu zboží.
 • Platba bankovním převodem po dodávce zboží a služeb - prodávající může dle svého uvážení poskytnout kupujícímu výhodnější platební podmínky - tyto jsou řešeny formou doložky ke smlouvě

 

6. Dodací lhůty
 

6.1. Dodací lhůtou se rozumí doba mezi vyhotovením potvrzení objednávky a odesláním zboží od prodávajícího kupujícímu.
 
6.2. Dodací lhůta u zboží, které není skladem, je podmíněna obdržením daného zboží od výrobce. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním zboží od výrobce prodávajícímu.

6.3. Prodávající a kupující sjednávají standardní dodací lhůtu nejvýše 40 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Překročení této lhůty opravňuje kupujícího odstoupit od kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí.

6.4. Veškerá jiná ujednání o dodacích lhůtách musí být provedena písemnou formou.

6.5. Současně s dodávkou zboží je vystaven a odeslán kupujícímu daňový doklad (faktura) a dodací list.

 

7. Záruka

7.1. Na zboží s výjimkou software je ve smyslu platných zákonů poskytována prodávajícím záruka v rozsahu specifikovaném v dodacím listu ke zboží. Na předmět plnění, s výjimkou SW, resp. instalace SW, poskytuje prodávající smluvní, tzv. rozšířenou záruku, jejíž rozsah a poskytování se řídí podmínkami uvedenými v doložce této smlouvy.
 
7.2. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění odběratelem, tj. dnem uvedeným na dodacím listě, který slouží také jako záruční list. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl odběratel předmět plnění z důvodu výskytu vady řádně užívat.

7.3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.Záruka se také nevztahuje na poškození předmětu plnění nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na životnost spotřebního materiálu.

7.4. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem instalovaného softwarového produktu, způsobené zásahem třetí osoby, resp. jí způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produktů (tzv. OEM software), instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů provedené odběratelem nebo třetí stranou.

7.5. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného, než výrobcem výslovně doporučeného spotřebního materiálu. Dodavatel neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro jejich ukládání.

7.6. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů, poškození bleskem, nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

7.7. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do předmětu plnění osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna.

7.8. V případě záručních a pozáručních oprav HW závad předmětu plnění se na práci a materiál vztahuje záruka po dobu 6 měsíců.

 

8. Reklamační řád

8.1. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci písemným oznámením (faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Místem reklamace je provozovna dodavatelem k tomu určená, resp. místo, určené smluvně v doložce k této smlouvě.

8.2. Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou/dodacím listem/výdejkou (s uvedením sériového čísla reklamovaného zboží)

8.3. V případech reklamace funkce PC systému a serverů uplatňovat reklamaci u dodavatele telefonicky na telefonních číslech k tomu určených. Při reklamaci je třeba nahlásit sériové číslo PC systému, resp. serveru (viz záruční list nebo typový štítek na PC, serveru), a dále co nejpodrobněji popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu odběratele (jméno, tel., fax). Dodavatel poté zajistí posouzení reklamace a po dohodě s odběratelem podnikne kroky k odstranění případné vady v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy a jejích doložek.

8.4. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený v originálním obalu (za originální obal lze považovat původní obal od identického kusu předmětu plnění). Předmět plnění přepravovaný bez originálního obalu nebude s výjimkou dále uvedenou k reklamaci přijímán. Dodavatel dále není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím.

8.5. V případě dodržení výše uvedených ustanovení převezme pověřená osoba dodavatele předmět plnění k vyřízení reklamace. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění.

8.6. Dodavatel při reklamaci ani při mimozáručních opravách neručí za případnou ztrátu dat uložených na datových nosičích předmětu plnění. Proti případné ztrátě je nutno data před předáním předmětu plnění do reklamace nebo opravy zálohovat.

 

9. Odstranění vad zboží v záruční době

9.1. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka podle těchto všeobecných obchodních podmínek, provede dodavatel odstranění vady formou opravy, případně výměny vadné části za část typově shodnou nebo výměny za jinou část typově zaměnitelnou nebo výměny předmětu plnění za bezvadný, a to v servisním středisku dodavatele, resp. u předmětu plnění níže specifikovaného v místě instalace předmětu plnění u odběratele. Rozhodnutí o způsobu odstranění vady je na dodavateli. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

9.2. Záruční servis na dodavatelem dodané kompletní PC systémy poskytuje dodavatel standardně dle typu zařízení. Podmínky nadstandardního servisu je nutné sjednat písemně při uzavírání zvláštní servisní smlouvy. Jednotlivé typy záručního servisu jsou poskytovány (zahrnuty v kupní ceně) v závislosti na modelu počítače a jeho ceně. Typ servisu je uveden v záručním listu (příp. dodacím listu).
9.3. Dodavatel zajišťuje následující typy záručního servisu HW:

 • Standardní servis (ELVAC STANDARD): záruční oprava HW závad se provádí v nejbližším servisním středisku dodavatele. Servisní zásah je zahájen bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dní po oznámení reklamace odběratelem.
 • Rozšířený servis (ELVAC ADVANCED): záruční oprava HW závad se provádí po celou záruční dobu v místě instalace u odběratele. Servisní zásah je zahájen nejpozději do 3 pracovních dní po oznámení reklamace odběratelem.
 • Speciální servis (NEXT BUSINESS DAY): záruční oprava HW závad se provádí po celou záruční dobu v místě instalace u odběratele. Servisní zásah je dokončen druhý pracovní den po oznámení reklamace odběratelem.

9.4. Provádění záručního servisu v místě instalace u odběratele je omezeno teritoriálně na území ČR, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

9.5. Jiné servisní podmínky poskytuje dodavatel odběrateli na základě zvláštní smlouvy. Dodavatel provede na základě objednávky odběratele záruční servis v místě instalace předmětu plnění u odběratele i mimo výše vyjmenované případy. V tomto případě se odběratel zavazuje uhradit v hotovosti dodavateli náklady servisního zásahu formou servisního poplatku za výjezd technika ve výši dané platným ceníkem služeb dodavatele.

9.6. Výše uvedené podmínky provádění záručního servisu v místě instalace u odběratele se vztahují na základní jednotku včetně dodavatelem do základní jednotky vestavěných periferií, monitor a klávesnici, které společně tvořily předmět plnění dodaný dodavatelem.

9.7. U závad, jejichž projevy nelze reprodukovat (závady náhodně se vyskytující), je doba diagnostiky a opravy vady dána dohodou mezi pověřenými osobami dodavatele a odběratele. Není-li možné provést odstranění takové závady u odběratele, odstraní dodavatel takovou závadu po provedení příslušných testů v servisním středisku.

9.8. Odběratel se zavazuje vytvořit dodavateli nebo jemu pověřenému subjektu podmínky pro zdárné provedení servisního zákroku (umožnit vstup do objektu, přístup k zařízení, přístup do systému, přítomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky pro vyřízení formalit pro provedení opravy reklamované vady nezbytných.

 

10. Vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy

10.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je uhrazena prodávajícímu celá kupní cena.

10.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy může se zbožím nakládat.

 

11. Ochrana autorských práv

11.1. Kupující bere na vědomí, že jednotlivé ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných firem a zavazuje se respektovat všechna práva vyplývající z tohoto vlastnictví.
 
11.2. Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log prodávajícího a firem, jejichž produkty se vyskytují v nabídce, pokud není písemnou formou stanoveno jinak.

 

12. Závěrečné ustanovení
 

Všechny vztahy, v těchto všeobecných podmínkách neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění. Prodávající si vyhrazuje právo provést úpravy těchto podmínek bez předchozího upozornění.

 

13. Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

Údaje, které zadáváte při registraci Jako zákazník musíte při vaší registraci na MOXA Shopu uvést následující údaje.


Jste-li fyzická osoba, jsou to: Vaše reference/číslo objednávky:
 • Jméno a příjmení
 • Úplnou poštovní adresu
 • Adresu elektronické pošty

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 
Nakupujete-li zboží jako právnická osoba a chcete platit převodem z bankovního konta firmy, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:
 • Jméno firmy
 • IČO
 • DIČ

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu na MOXA Shopu znovu, jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím.

Údaje o vaší činnosti na MOXA Shop

Během vašeho používání MOXA Shop jsou shromažďovány vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?

Vaše osobní data jsou v rámci MOXA Shop důvěrná a nejsou dnes poskytována žádným subjektům mimo MOXA Shop, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb.

MOXA Shop neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje vaše data žádné třetí straně. Je možné, že se v budoucnosti rozhodneme uskutečnit podobný kontrakt s důvěryhodnou společností. V takovém případě vám nabídneme možnost odmítnout být součástí podobné transakce.

Shrnutí

MOXA Shop si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetového obchodu MOXA Shop souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na MOXA Shop publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Datum vydání: 12. 5. 2017